«همکارجو» اولین وب سایت ویژه استخدامی استان گیلان ، با هدف تامین نیروی کاری مناسب برای کارفرمایان و معرفی موقعیتهای متفاوت و به روز کاری به کارجویان عزیز گیلانی در آذر ماه ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد تا بتواند با استفاده از شیوه ی نوین در بخش استخدامی و تجمیع پراکندگی های جذب نیرو  ،از میزان بیکاری استان گیلان بکاهد.